Skip to main content
22. september 2023

Sydøstjyllands Politi indstiller efterforskningen i sag mod Kolding Kommune

Sydøstjyllands Politi har netop afgjort, at der ikke er grundlag for at fortsætte efterforskningen i en sag, hvor Kolding Kommune er anmeldt for dokumentfalsk.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA SYDØSTJYLLANDS POLITI

Sydøstjyllands Politi har netop afgjort, at der ikke er grundlag for at fortsætte efterforskningen i en sag, hvor Kolding Kommune er anmeldt for dokumentfalsk.

Sydøstjyllands Politi har besluttet at standse efterforskningen af Kolding Kommune, som i 2020 blev anmeldt for dokumentfalsk i forbindelse med en ansøgning om klapningstilladelse i Lillebælt. Begrundelsen er, at en samlet vurdering af de oplysninger, der er kommet frem under efterforskningen indtil nu, ikke giver tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der i forbindelse med ansøgningen om klapning er begået noget strafbart.

I perioden siden anmeldelsen har Sydøstjyllands Politi blandt andet gennemgået flere miljørapporter fra forskellige rådgivningsfirmaer, der har målt og analyseret havbundsmateriale, og sagsmaterialet fylder ni ringbind. Som et led i efterforskningen har Sydøstjyllands Politi ligeledes forelagt sagen for Miljøstyrelsen, som er myndighed på fagområdet.

Sagen kort

En borger anmeldte i 2020 Kolding Kommune for dokumentfalsk. Anmeldelsen lød på, at Kolding Kommune havde overtrådt straffeloven, idet kommunen havde indsendt falske dokumenter til Miljøstyrelsen i forbindelse med en ansøgning om klapning af cirka 360.000 kubikmeter havbundsmateriale.

Klapning er at grave havbund fra fx havne eller sejlrender op og flytte det opgravede materiale til et andet sted i havet. I den konkrete sag skulle opgravning ske i Kolding fjord i Kolding Kommune og materialet skulle placeres ud for Trelde Næs i Fredericia Kommune.

Ifølge anmeldelsen skulle Kolding Kommune have indsendt miljøundersøgelser, der ikke var fyldestgørende, og som derfor ikke gav et retvisende billede af billede af bundmaterialet visse steder.

I forbindelse med efterforskningen har sagen som anført bl.a. været forelagt Miljøstyrelsen som fagmyndighed. Heller ikke udtalelsen herfra har givet grundlag for at antage, at yderligere efterforskning ville kunne føre til et tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der i forbindelse med ansøgningen om kapning er begået noget strafbart.

Den juridiske begrundelse

Afgørelsen er truffet i henhold til Retsplejeloven § 749 stk. 2, der foreskriver, at politiet kan indstille en efterforskning, hvis der ikke er grundlag for at fortsætte en påbegyndt efterforskning, såfremt der ikke har været rejst sigtelse.

Mulighed for at klage

Parter i sagen har mulighed for at klage over afgørelsen. Fristen for at klage er fire uger efter, at parten har modtaget besked om afgørelsen. Statsadvokaten kan bestemme, at efterforskningen skal fortsætte.

Der er ikke umiddelbart nogen, der juridisk kan anses for at være part i sagen, idet det kræver en væsentlig og individuel interesse i sagen.